പോര്‍ചുഗല്‍ ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷയും വ്യഖ്യാനവും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം