ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുപരിചയം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ആശയങ്ങളും മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു.ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും പഠിക്കാന്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും പിശാച മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി സംശയങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം