താങ്കള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം.

രചയിതാവ് : അബ്ദുല്‍ റഹ്‌മാന്‍ അല്‍-ശീഹ

പരിഭാഷ: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCHES CENTER (EIRC) -

പരിശോധന:

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം വിവരിക്കുകയും അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ഏറ്റവും പര്യാപ്തവുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഖുര്‍ ആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം