ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുത്തൂ

രചയിതാവ് :

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേതകള് വിവരിക്കുകയും ആ സത്യമതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമാവുകയും ചെയ്യുന്ന റഷ്യന് ഭാഷയിലുള്ള കൃതി.

Download

പ്രസാധകർ:

www.whyislam.ru

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം