സാദുല്‍ മുസ്തഖ്നിഅ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണമായ റഉളുല്‍ മുറബഅ്

വിേശഷണം

സാദുല്‍ മുസ്തഖ്നിഅ്:-ശൈഖ് ശറഫുദ്ദീന്‍ അബീ മൂസ ഇബ്’നു സാലിം മുഖദിസി ഹജാവിയാണ്.സാദുല്‍ മുഖ്നിഅ്ലെ അപ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയും ഉപകാരപ്രദമായ ഭാഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തും രചിച്ച അതിന്‍റെ വിവരണമാണ് റൌളുല്‍ മുറബഅ്.മന്‍സ്വൂറുല്‍ ബഹൂത്തിയാണ് ഇതിന്‍റെ ഉഅപക്ഞാതാവ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം