ദുറത്തുല്‍ മളിയ്യ ഫീ ഇഖ്ദി ഫിര്‍ഖത്തില്‍ മര്‍ളിയ്യ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ദുറത്തുല്‍ മളിയ്യ ഫീ ഇഖ്ദി ഫിര്‍ഖത്തില്‍ മര്‍ളിയ്യ എന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അലാമാ സഫാരീനിയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം