പ്രസംഗങ്ങള്‍ക്കും ഉപദേശങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇബ്’നു ഖയ്യിമി ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തിഏഴ് പ്രസംഗങ്ങളാണിവ.അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കല്‍,മനുഷ്യനെ പടച്ചതിലെ യുക്തി,പ്രവാചകത്വം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം