തുഹ്ഫത്തുല്‍ അഖ്‘യാര്‍-ഖുര്‍ആനിലും സുന്നത്തിലും വന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ദിക്’റുകള്‍‍

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ശീലമാക്കേണ്ട വിവിധ പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ സമാഹാരം. അവയുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഹദീസുകള്‍ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം