നമസ്കാരം, ശുദ്ധീകരണം

വിേശഷണം

നമസ്കാരം ശുദ്ധീകരണം രോഗിയുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം എന്നിവയെ കുറിച്ച് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം