വിധിയും നിശ്ചയവും

വിേശഷണം

വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍പ്പെട്ടതാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം