ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.ഏകദൈവ വിശ്വാസം അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത, ശിര്‍ക്ക് അതിന്‍റെ അപകടം എന്നിവ വ്യകതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം