ബിദ്’അത്തുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുക

വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ചില ബിദ്’അത്തുകളും അവയുടെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം