വ്യഭിചാരം

വിേശഷണം

വ്യഭിചാരത്തിന്‍റെ അപകടവും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റു കുറ്റങ്ങളും അതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിലുള്ള ശിക്ഷയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം