നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും പണ്ഡിതരുടെ ഫത്’വകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം