മൈത്രീബന്ധം-ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ആളുകളുമായി മുസ്ലീം മൈത്രീ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ ആളുകളുമായി അകന്ന് നില്‍ക്കുകയും വേണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം