റമദാന്‍ സന്ദേശം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളില്‍പ്പെട്ട നോമ്പ്, അതിന്‍റെ വിധികള്‍, ശ്രേഷ്ഠതകള്‍, റമദാന്‍ മാസത്തിലെ മറ്റു പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ തുടങ്ങി നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം