സ്ത്രീയും പര്‍ദ്ദയും

വിേശഷണം

മുസ്ലീം സ്ത്രീയുടെ മാന്യതയും പവിത്രതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പര്‍ദ്ദയെ കുറിച്ചും പ്രസ്തുത വസ്ത്രവുമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം