ആര്‍ത്തവം

വിേശഷണം

ആര്‍ത്തവം, പ്രസവ രക്തം,രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയവയുടെ വിധികളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം