ജനങ്ങള്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പാപങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തും നിഷിദ്ധമാക്കുകയും എന്നാല്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമാകുകയും അവര്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതാനും പാപങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം