വ്യഭിചാരം

വിേശഷണം

വ്യഭിചാരത്തിന്‍റെ അപകടങ്ങളും മനുഷ്യനെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം