റമദാനിന്‍റെ ധര്‍മ്മങ്ങള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിന്‍റെ ധര്‍മ്മങ്ങള്‍:- ഇബ്’നു റജബ് ഹന്മ്പലിയുടെ ലത്വാഇഫുല്‍ മ’ആരിഫ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തമാണിത്.പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമദാനിലെ അമൂല്യമായ സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം