ആജ്’റൂമിയ്യ (വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ദാവൂദ് അസ്വന്‍’ഹാനിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ അറബി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തിന് അലാമ ഇബ്’നു ഖാസിം നല്‍കിയ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം