ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം:- വിവിധതരക്കാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രബോധനത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അറിയാന്‍ ശത്രുക്കളുടെ വാക്കുകള്‍ അവലംബിക്കുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം