മുസ്ലിമിന്‍റെ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

മുസ്ലിമിന്‍റെ വിശ്വാസം:- ഇഹപര ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥനത്തില്‍ മറുപടി പറയുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം