ജാമിഉല്‍ ബയാന്‍ (ഇമാം ത്വബ്’രിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണം)

വിേശഷണം

ജാമിഉല്‍ ബയാന്‍ (ഇമാം ത്വബ്’രിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണം):-ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏറെ സ്വീകാര്യവും പണ്ഡിതന്‍’മാരുടെ പ്രശംസക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രസ്തുത ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം