ഖലീഫമാര്‍

വിേശഷണം

അബൂബക്കര്‍, ഉമര്‍, ഉഥ്മാന്‍, അലി എന്നീ നാലു ഖലീഫമാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,അവരുടെ ഭരണം, യുദ്ധങ്ങള്‍, പരിശ്രമങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം