ഞാന്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പാകിസ്താനിലെ ഒരാള്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നയാള്‍ വിവരിക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം