ഞാന്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു

വിേശഷണം

പാകിസ്താനിലെ ഒരാള്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നയാള്‍ വിവരിക്കുന്നു,.

പ്രസാധകർ:

www.aqeedeh.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം