മുന്‍ജിദിലെ കൂലി, തെറ്റുകളുടെ പ്രായശ്ചിതം എന്നീ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുന്‍ജിദിലെ കൂലി, തെറ്റുകളുടെ പ്രായശ്ചിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലവും പാപങ്ങള്‍ മായ്ച്ചു കളയുന്ന പ്രായശ്ചിതങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം