ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലെ സംശയനിവാരണം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ ഈ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങള്‍ വിവരിക്കുകയും തത്സംബന്ധമായി അവിശ്വാസികള്‍ക്കുള്ള സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം