ഹാശിയത്തു റഹ്’ബിയ്യ (അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍)

വിേശഷണം

മത്നു റഹബിയ്യ:-അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍ പദ്യരൂപത്തില്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം അലാമ അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഹസന്‍ റഹബി രചിച്ചതാണ്.അതിന് ശൈഖ് അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഖാസിം തയ്യാറാക്കിയ വിവരണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം