ഇസ്ലാമിക പഠനം

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലീം തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വാസപരവും കര്‍മ്മപരവുമായ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം