ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം

വിേശഷണം

വിശ്വാസപരമായും സ്വഭാവപരമായും ആത്മീയമായും സാമൂഹികമായും ശാരീരികമായും ഉള്ള ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണം വിവരിക്കുന്നു. നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെയും തിന്‍മ വിരോധിക്കുന്നതിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം