പ്രകടമായ സത്യം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രകട സത്യം:-തൌറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും കടന്നുകൂടിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു. ഈസാ ദൈവമാണെന്നതിന്‍റെയും ത്രിയേകത്വ വാദത്തിന്‍റെയും നിരര്‍ത്ഥകത വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ അമാനുഷികത സ്ഥാപിക്കുകയും സംശയങ്ങള്‍ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം