റഹീഖുല്‍ മഖ്ത്തൂം(നബിചരിത്രം)

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ ജീവിതം അനുധാവനം ചെയ്യല്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായതിനാല്‍ നബിചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നബിചരിത്രം സരളമായി വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download

പ്രസാധകർ:

ദാറില്‍ ഖലം-ഗവേഷണ വിവര്‍ത്തന പ്രചരണ കേന്ദ്രം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം