സ്വഹാബികളുടെയും നബികുടു:ബത്തിന്‍റെയും ഇടയിലുള്ള കാരുണ്യം

വിേശഷണം

മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ ഭിനതക്കുള്ള കാരണങ്ങളും സ്വഹാബികളുടെയും നബുകുടു:ബത്തിന്‍റെയും ഇടയില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന കാരുണ്യവും വിവരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ തല്പര കക്ഷികള്‍ വളച്ചൊടിച്ച കാര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം