നബികുടു:ബത്തിന്‍റെയും സ്വഹാബികളുടെയും ചരിത്രം

വിേശഷണം

കുറ്റമറ്റ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും സമാഹരിച്ച ഇസ്ലാമിക ഖലീഫമാരുടെയും നബികുടു:ബത്തിനും അവര്‍ക്കുമിടയില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം