ആശൂറാഇലെ സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

വിേശഷണം

ആശൂറാഇലെ സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും:-ആശൂറാഇനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസ്തുത ദിനത്തില്‍ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളും പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ദിനത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബൊദത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം