നബികുടു:ബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ പ്രശംസ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം