കുടു:ബ പരിപാലനം

വിേശഷണം

ഐഗോറിയന്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ചില പിഴവുകളും കുടു:ബ പരിപാലനത്തിനുള്ള പുരുഷന്‍റെ ബാധ്യതയും കുടു:ബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണത്തില്‍ വളര്‍ത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം