ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അമുസ്ലീംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ മറുപടിയും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന സമാഹാരം.ഇസ്ലാമിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ വശം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം