സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍

രചയിതാവ് : ഫഗാനി ഐഗോറി

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന നിര്‍ബന്ധമായതും സുന്നത്തായതുമായ ആരാധനകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം