പ്രവാചകന്‍റെ കൂടെ ഒരുദിവസം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചര്യകള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം