ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഏകദവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത,ഇനങ്ങള്‍, സ്വാധീനം, രണ്ട് ശഹാദത്തുകള്‍, അവയുടെ നിബന്ധനകള്‍, ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം