ശിക്ഷണവും പ്രാര്‍ത്ഥനയും

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം,ദിക്’റുകള്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍,മാനസ്സിക രോഗങ്ങള്‍, പിശാച് പ്രവേശിക്കുന്ന വിധം,പാപങ്ങള്‍, അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍,അവയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം