കിത്താബു തൌഹീദ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലയായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ വിരചിതമായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇതിന്‍റെ രചന.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം