കിത്താബു തൌഹീദ്

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആദം നബിക്കു ശേഷം നൂഹ് നബിയുടെ സമുദായം ഇസ്ലാമില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതെങ്ങനെയന്നും ദൈവ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും വഴിപിഴക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം