നേരായ വാക്ക്

വിേശഷണം

ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ കിത്താബു തൌഹീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം