ഇസ്ലാമും മുസ്ലീംകളും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ പര്യാപ്തമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം