ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും സച്ചരിതരുടെ ചര്യകളും വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിശദീകരണം ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.ഈമാനിനെ കുറിച്ചും ബിദ്’അത്ത്, ശിര്‍ക്ക്, മഹാപാപങ്ങള്‍ മുതലായവയും ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളാണ്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം