ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ പര്യപ്തമാണ്.വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം